Jak wybra? ubezpieczenie oc

Dla wielu osób istot? wyboru jest koszt. W salonie samochodowym sprzedawca zapewne zaoferuje pakiet ubezpiecze? OC plus AC plus NNW. Niemniej jednak nie ma obowi?zku kupienia polisy w salonie.

Nie ma tak?e obowi?zku kupienia pakietu, chocia? zazwyczaj pakiet jest ta?szy, ni? ubezpieczenia kupowane odr?bnie. Firmy ubezpieczeniowe maj? rozmaite taryfy, bior?ce pod uwag? rozliczne sk?adniki ryzyka – cho?by wiek asekurowanego, czy lokalizacja zamieszkania – i trzeba przepatruj?c propozycje pod k?tem ceny pomy?le? si? nad kilkoma. Da si? to zrobi? nie tylko pytaj?c przedstawiciela ubezpieczeniowego.

Porównaj: Koszt ubezpieczenia OC
Jaka rata kredytu?

Na stronach sieciowych niektórych firm ubezpieczeniowych umieszczone s? narz?dzia, w których samemu mo?na policzy? schematyczn? cen?. Mo?na tak?e zwróci? si? do firmy ubezpieczeniowej przez telefon – o obliczenie polisy.

Taka rozmowa telefoniczna nie jest zobowi?zaniem do wykupienia oc. Warto wiedzie? o mo?liwo?ci wykorzystania zni?ek za bezszkodowo??, jakie s? uznawane równie? przy zmianie firmy ubezpieczeniowej. Przy AC powinni?my kierowa? uwag? na opcj? kasowania tzw. udzia?u w?asnego. Bazuje to na tym, i? za uzupe?niaj?c? sk?adk? za zniesienie udzia?u w?asnego, przy stracie i wyp?acaniu odszkodowania ubezpieczyciel przejmuje ca?? odpowiedzialno?? p?atnicz?, nie dzieli si? ni? w cz??ci z konsumentem.