Jak rozwa?nie bra? szybk? po?yczk? w banku?

Szybki kredyt jest w dalszym ci?gu bardzo kosztowny. Przeci?tne oprocentowanie po?yczki gotówkowej w banku przekracza 15 proc. (nie licz?c dodatkowych prowizji).

Pracownicy banków ju? kilka lat temu zaobserwowali, ?e wystarczy zapakowa? po?yczk? ?adniej ni? zwykle – w barwy okoliczno?ciowe – by klienci p?dzili drzwiami i oknami: po?yczki wakacyjne, kredyt letni itp. Takie celowo zapakowane reklamy po?yczkowe na ogó? nie ró?ni? si? niczym od normalnych. Oprocentowanie lub op?aty s? tylko minimalnie ni?sze, ale zwykle s? to zmiany niezauwa?alne.

Pr?dki kredyt a zdolno?? kredytowa

Po?yczka od zaraz czyli chwilówka na dowód to napewno bardzo wygodne, ale czy tanie rozwi?zanie w sprawie pr?dkiego pozyskania ?rodków finansowych?

Niestety nie jest to tani sposób wziecia po?yczki gotówkowej a w czasie ubiegania si? w agencji instytucji finansowej o taki kredyt i tak zostanie stwierdzona nasza zdolno?? kredytowa (tak jak w przypadku zwyk?ego zwyk?ego kredytu). Wynika to z faktu, ?e aktualnie stosowane w instytucjach finansowych systemy komputerowe s? w stanie niezmiernie szybko okre?li? nasz? zdolno??, nie jest tym samym pro?ciej zdoby? taki kredyt, a za jej szybkie udzielenie poniesiemy z pewno?ci? wy?sze op?aty ni? w przypadku zwyk?ego kredytu gotówkowego.

Sprawd?: Ubezpieczenia OC online