Czym jest kredyt odnawialny?

Debet odnawialny jest nieod??cznie sprz??ony z kontem oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowym , odmiennie nazywanym kontem osobistym. Przez banki uznawany jest jak us?uga poboczna wchodz?ca w kompozycje standardowego pakietu us?ug dostarczanych ka?demu posiadaczowi konta oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowym .

Decyduj?c si? na debet odnawialny nie musimy wyszczególnia? bankowi, na jaki cel u?yjemy pozyskane w ten sposób pieni?dze, bank nie wymaga tego od nas. D?ug odnawialny jest bowiem skorelowan? z naszym kontem stale osi?galn? lini? kredytow? z przeznaczeniem na dowolnie wskazany cel. Jedynym warunkiem jest nie naruszanie górnego, okre?lonego przez bank, limitu.

Bazow? w?a?ciwo?ci? d?ugu odnawialnego jest opcja wielokrotnego wykorzystania nadanych przez bank ?rodków, gdy? ka?da sp?ata os?abia zarazem nasze zad?u?enie i pozwala nam ponownie rozporz?dza? sp?aconymi ?rodkami i pozosta?? reszt? kredytu.

Dlatego dok?adnie owego typu kredyt w rzeczywisto?ci jest w du?ym stopniu ta?szy ni? wynika to z tabeli oprocentowania, poniewa? ka?da wp?ata na rachunek machinalnie pomniejsza sum? kredytu.

  • Kredyty konsolidacyjne