Euro / Yen
Resistances = 139 - 135.5 - 131.8
Supports = 126.8 - 129.95 - 130.6
Read the analysis Euro / Yen