Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny to wszelka umowa, na kanwie jakiej przyjmujemy od banku wyznaczon? kwot? gotówki do u?ytku w?asnego i zobowi?zani jeste?my j? pó?niej odda? w wybranych porach wraz z odsetkami i innymi kosztami kredytu. Nadzwyczaj istotnym elementem, na który wypada zwróci? uwag? jest rzeczywista roczna stopa procentowa innymi s?owy wszelki koszt kredytu w mierze roku wraz z innymi cenami dodatkowymi – np. ubezpieczeniem. Powinno si? porównywa? dok?adne koszty przeró?nych kredytów aby wybra? najkorzystniejszy – najta?szy.
Nie ka?de kredyty podlegaj? aplikowaniu regulacji o kredycie konsumenckim, i s? to drobne kredyty do 500 z?., jak i ogromne wykraczaj?ce ponad 80 tysi?cy, równie? te w jakich czas sp?aty nie przewy?sza 3 miesi?cy. Przepis o kredycie konsumenckim nie znajdzie przeznaczenia te? do kredytów „mieszkaniowych”
W umowie kredytu jest oznaczony cel, na jaki pozostan? okre?lone ?rodki.

Zobacz wi?cej :

  • Kredyt bankowy
  • Kredyty bankowe