Hipoteczne banki s? organizacjami wyspecjalizowanymi w ?wiadczeniu hipotecznych kredytów oraz refinansowaniu tej dzia?alno?ci na rynku kapita?owym za pomoc? wyj?tkowych papierów warto?ciowych, które maj? swoje pokrycie w hipotekach zabezpieczaj?cych udzielnie kredytu.

Konkurencyjno?? banków hipotecznych wychodzi z faktu, i? mog? one ?wiadczy? ta?sze ni? inni po?yczki hipoteczne dodatkowo szybsze i w wy?szym stopniu efektywne procedury po?yczkowe. Ni?sza cena kredytów hipotecznych mo?liwa jest ze wzgl?du na:

  • Ewentualno?? refinansowania si? przez papiery warto?ciowe
  • Ograniczenie kosztów prowadzonej dzia?alno?ci.
    Bank hipoteczny mo?e pozwoli? sobie na mniejsze mar?e ze wzgl?du na mo?liwo?? ograniczenia zaanga?owanego personelu, a tym samym minimalizacje wydatków powi?zanych z obs?ug? lokat i utrzymywaniem gigantycznej sieci oddzia?ów. Sprzeda? ofert instytucji bankowych nast?puje przez wydzia? sprzeda?y znajduj?cy si? w centrali banku.
  • Redukcj? dodatkowych wydatków po??czonych z ?wiadczeniem kredytów hipotecznych (np. posiadanie swoich zespo?ów rzeczoznawców maj?tkowych).
  • Hipoteczny kredyt ró?nice pomi?dzy po?yczk? a kredytem