Konta oszcz?dno?ciowe

Oszcz?dzanie za pomoc? ?winki skarbonki jest korzystne dla sze?ciolatka. Ka?dy wie, ?e sk?adowanie ?rodków w rodzinnym sejfie, s?oiku czy skarpetce pod ?ó?kiem, nie przynosi du?ych efektów.

Rachunki m?odzie?owe

Mówi si?, ?e Polacy nie potrafi? gospodarzy? pieni?dzmi. Mo?e jest w tym sformu?owaniu troch? przesady, ale na pewno nie przystajemy do narodów dbaj?cych wyj?tkowo o pieni?dze. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie temu, by wdra?a? w sztuk? oszcz?dzania i gospodarzenia pieni?dzmi nast?pne pokolenia.
konta dla dzieci

Analiza punktowa.
Inaczej jest to zestawienie wyników analizy ilo?ciowej i jako?ciowej i wyznaczanie okre?lonej liczby punktów.