Karty kredytowe co nas boli.

Kiedy zap?acimy za u?ywanie karty kredytowej jak za mokre zbo?e?

Zaleg?o?? sp?aty kwoty minimalnej w wyznaczonym czasie skutkuje doliczeniem oprócz odsetek dodatkowej op?aty za opó?nienie (w zale?no?ci od instytucji finansowej 20-50 z?). Termin sp?aty to termin, w którym pieni?dze musz? znale?? si? na koncie w instytucji finansowej. O ile zatem realizujemy p?atno?ci na poczcie, powinni?my uczyni? to nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. O ile dokonujemy transferu z instytucji finansowej, najlepiej uczyni? to dwa dni przed terminem. Je?eli natomiast mimo uciekaj?cych terminów nie dokonamy sp?aty zad?u?enia, nara?amy si? na koszty windykacyjne. Informacja telefonicznaalbo wizyta pracownika instytucji finansowej mog? kosztowa? ponad 100 z?.

Warto tak?e zwraca? uwag?, by nie przekroczy? limitu zobowi?zania. Dotyczy to tzw. wypuk?ych kart pieni??nych, jakimi mo?na p?aci? tak?e tam, gdzie nie ma elektronicznych terminali, jakie analizuj?, czy klient ma na karcie nale?yty limit do wykonania p?atno?ci. Jednak, gdy operacja zachodzi r?cznie, takiego sprawdzenia nie ma, co mo?e owocowa? w?a?nie przekroczeniem limitu.

W przypadku przekroczenia limitu z winy u?ytkownika instytucje finansowe pobieraj? od posiadaczy kart cen? wynosz?c? oko?o 50 z?.

Karty Bankowe – Dodatkowe koszty przy u?ywaniu karty p?atniczej:

  • Ubezpieczenie od kradzie?y karty (0-12 z? miesi?cznie). Jest to polisa chroni?ca kart? na wypadek kradzie?y. Coraz cz??ciej jednak instytucje finansowe dorzucaj? do kart ubezpieczenia uzupe?niaj?ce, np. rabunku gotówki czy artyku?u nabytego kart?. W niektórych instytucjach finansowych ubezpieczenie jest bezp?atne, w innych jest p?atne. Mo?e by? tak?e dobrowolne lub obowi?zkowe.
  • Zabezpieczenie sp?acania zad?u?enia (0,06-0,36 proc. salda zobowi?zania miesi?cznie). W ramach takiego ubezpieczenia firma ubezpieczeniowa sp?aca debet na karcie w sytuacji ?mierci lub straty zdolno?ci do pracy przez posiadacza karty. Zap?ata za ochron? jest co miesi?c oceniana na bazie salda zobowi?zania lub limitu kredytowego. W wi?kszo?ci banków wolno z tego ubezpieczenia zrezygnowa?.
  • Koszty za przekroczenie limitu (20-60 z?). O ile przewy?szymy przypisany nam przez instytucj? finansow? limit na karcie. To mo?e si? zdarzy?, gdy p?acimy kart? tam, gdzie nie s? u?ywane elektroniczne urz?dzenia do obs?ugi kart, np. w taxi.
  • Zap?ata za opó?nion? sp?at? (20-60 z?). Je?eli nie dokonamy sp?aty minimalnej w podanym przez instytucj? finansow? czasie, zap?acimy te koszty.