Kredyt Studencki

Kredyt zaprojektowany dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych – szkó? wy?szych pa?stwowych i prywatnych, akademickich i zawodowych równie? cz?onkowie studiów doktoranckich, którzy spe?niaj? dodatkowe warunki:

  • maj? obywatelstwo polskie,
  • zacz?li nauk? na studiach przed uko?czeniem 25. roku ?ycia,
  • posiadaj? pe?n? kompetencje do czynno?ci prawnych,
  • studiuj? na preferowanym kierunku studiów lub wysoko?? miesi?cznego dochodu na osob? w rodzinie studenta nie przekracza maksymalnej wysoko?ci zarobku, obwieszczanego corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej,
  • aktualne studia nie s? nowymi studiami, po oddaniu egzaminu magisterskiego,
  • aktualne studia nie s? nowymi studiami zawodowymi, po oddaniu egzainu dyplomowego.
  • Student nie posiadaj?cy obywatelstwa polskiego zdo?a ubiega? si? o kredyt, je?li spe?nia warunki okre?lone specjalnymi przepisami.

    Rejestr szkó? wy?szych, których studenci w danym roku akademickim upowa?nieni s? do ubiegania si? o preferencyjny kredyt studencki, robi Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.