Rachunek oszczedno?ciowy w mbanku

Propozycja rachunku w mbanku góruje nad innymi w dwóch kategoriach: kont dla ma??e?stw tak?e kont dla studentów. Specjali?ci ocenili równie? konto osobiste w mbanku za bardzo dobr? propozycj? dla osób potrzebuj?cych kredytu odnawialnego.

Je?eli nie jest ci potrzebny dost?p do rachunku w filii, a wi?kszo?? spraw chcesz realizowa? przez Internet, najlepszym wyj?ciem b?dzie rachunek w mBanku.

Podobnie jak Konsumenci, jak i fachowcy wskazuj? na rozliczne warto?ci eKONTA:

 • proste i pr?dkie otwarcie konta,
 • brak op?at za prowadzenie konta tak?e du?e oprocentowanie,
 • brak op?at za wydanie karty do rachunku,
 • olbrzymia sie? bankomatów bezprowizyjnych,
 • ma?e op?aty za transfery,
 • prost? obs?ug?,
 • przyst?pno?? 24 godziny na dob? przez Internet i telefon,
 • nadzwyczaj korzystny kredyt odnawialny.
 • Kolejn? zalet? rachunku w mbanku jest mo?liwo?? skorzystania z us?ugi mBILANS.

  Petent wyznacza sta?? kwot? (nie mniej ni? 1000 z?), jaka ma znajdowa? si? na koncie w mbanku. Reszta pieni?dzy przekazywana jest mechanicznie na konto oszcz?dno?ciowe, gdzie oprocentowanie wynosi oko?o 5 proc..

  W chwili, gdy poziom pieni?dzy na eKONCIE spada ni?ej sprecyzowanej liczby, nast?puje jego mechaniczne uzupe?nienie z konta eMAX. W skutek czego Petent ma zapewniony sztywny poziom gotówki, a jego pieni?dze s? oprocentowane.