Kredyt konsumpcyjny

Kredyt gotówkowy s?u?y do op?acenia dóbr konsumpcyjnych, a wi?c np. auta, pralki, kina domowego, wczasów, remontu domu, oprzyrz?dowania mieszkania, op?aty za studia czy kurs j?zykowy. Po?yczki konsumpcyjne mog? by? udost?pnione osobie fizycznej na cele bezpo?rednio nie powi?zane z dzia?alno?ci? gospodarcz?.

Kredyt gotówkowy mo?e by? udost?pniony osobie maj?cej absolutn? zdolno?? do czynno?ci prawnych. Kredytobiorca musi mie? udokumentowane dochody pochodz?ce ze zróde? tolerowanych przez bank oraz pomy?lnie wyliczon? zdolno?? kredytow?.

Decyzja kredytowa o przyznaniu takiego kredytu podejmowana jest ca?kiem szybko, zatem je?eli konsument spe?ni? postawione przez bank warunki, mo?e liczy? na natychmiastow? wyp?at? pieni?dzy. Kredyt konsumpcyjny jest udzielany wed?ug sta?ych i zmiennych stóp procentowych. Maksymalna suma kredytu konsumpcyjnego zale?y od dochodów oraz historii kredytowej wnioskodawcy.

Ubiegaj?c si? o kredyt konsumpcyjny konsumenci indywidualni do wniosku do??czaj? :

  • dokument o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  • decyzje o przyznaniu oraz odcinki renty / emerytury ( dotyczy emerytów, rencistów),
  • nakaz p?atniczy, pismo z Urz?du Gminy, {KRUS|Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
    Spo?ecznego} o braku zaleg?o?ci (dotyczy rolników),
  • czy te? inne dokumenty potwierdzaj?ce ?ród?o dochodu.