Kredyty Odnawialne

Kredyty odnawialne po?wi?cone s? dla ludzi którzy, od jakiego? okresu prywatny|dysponuj? w?asnym} rachunek oszcz?dno?ciowo – rozliczeniowy . Kredyty te przyznawane s? wy??cznie po przeanalizowaniu przez bank historii naszego rachunku osobistego.

Ich niew?tpliw? zalet? jest krótszy czas zatwierdzenia umowy, ?atwo?? otrzymania oraz ni?sze oprocentowanie w porównaniu z tradycyjnymi po?yczkami gotówkowymi. Gdyby jednak wysoko?? kredytu zostanie dobrowolnie powi?kszona lub ju? jaki? czas temu up?yn?? okres jego sp?aty, to bank rozpocznie nalicza? wysokie procenty – w poniektórych przypadkach si?gaj? one nawet 30%.

Kredyty odnawialne mo?na sp?aci? raz do roku lub w comiesi?cznych ratach. Odsetki naliczane s? tylko od wykorzystanej kwoty. W przypadku terminowej sp?aty, d?ug mo?na odnowi? bez konieczno?ci przechodzenia przez trudne formalno?ci bankowe. Konieczne aczkolwiek b?dzie podpisanie nast?pnej umowy lub stwierdzenie zgody przez por?czycieli.

Zobacz

  • kalkulator ubezpieczenia
  • mieszkaniowy
  • Rodzina na swoim

    Jak sam tytu? eksponuje dop?aty do kredytu nie s? przeznaczone dla wszystkich. Ustawowa „Rodzina na swoim”, to ma??e?stwo albo ludzie samotnie wychowuj?ce przynajmniej jedno nieletnie dziecko lub dziecko, bez wzgl?du na jego czas ?ycia, na jakie podejmowany jest zasi?ek piel?gnacyjny. Z kredytu preferencyjnego mog? te? skorzysta? osoby maj?ce na utrzymaniu dziecko do uko?czenia przez nie 25 roku ?ycia, ale ucz?ce si?. Warunkiem bazowym jest aczkolwiek to, ?e ?adna z tych osób nie mog?a by? stron? innej umowy kredytu preferencyjnego.

    Aby zrobi? u?ytek z dop?aty nie jest dozwolone dodatkowo posiada? w dniu zawarcia umowy kredytu prawa w?asno?ci do budynku bytowego lub lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym. Nie jest dozwolone równie? by? dzier?awc? lokalu mieszkalnego. Ustawa dopuszcza aczkolwiek wyj?tki od tych sytuacji. Dop?aty da si? dosta? gdy na dzie? zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest dzier?awc?, b?d? przys?uguje mu spó?dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, ?e wraz z nawi?zaniem umowy zobowi??e si? on do:

  • rozstrzygni?cia umowy najmu i opró?nienia lokalu mieszkalnego
  • wymówienia cz?onkostwa w spó?dzielni mieszkaniowej, w której przys?uguje mu spó?dzielcze prawo lokatorskie lub do zrzeczenia si? tego prawa w czasie 6 miesi?cy od dnia uzyskania prawa w?asno?ci lub uzyskania spó?dzielczego w?asno?ciowego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, albo zgody na eksploatacje postawionego budynku jednorodzinnego.