Co to jest konto osobiste?

Rachunek oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowy (ROR), najcz??ciej nazwany rachunkiem osobistym, jest imiennym rachunkiem bankowym przekazanym dla konsumentów indywidualnych.

Konto najakuratniej
spe?niaj?ce swoje dwie typowe funkcje: rozliczeniow? i depozytow?, musi przynosi? wi?c wzgl?dnie znaczny zysk z oprocentowania, jak niskie op?aty obs?ugi, maksymaln? ergonomiczno?? oraz bezpiecze?stwo.

Wi?kszo?? banków gwarantuje u?ytkownikom dost?p do konta za po?rednictwem internetu.

Co prawda w dalszym ci?gu mo?na zasta? instytucje finansowe, które takich us?ug nie proponuj?, ale przewa?nie s? to niedu?e firmy lub takie, które skupiaj? si? np. na sprzeda?y po?yczek.

Ka?dy z nas ma ró?norodne przewidywania wobec banku. Decyduj?c si? na konto osobiste nale?y wi?c skierowa? uwag? przede wszystkim na te cechy oraz kryteria, które s? dla nas w g?ównej mierze wa?ne. Dopiero w nast?pnej kolejno?ci bierzemy pod uwag? dodatkowe oferty czy us?ugi proponowane wraz z rachunkiem (oraz potencjalne oferty promocyjne).

Gdy scharakteryzujemy ju? w?asne potrzeby, mo?e okaza? si? , ?e nie wszystkie mo?liwo?ci danego konta s? nam potrzebne i ?e nie ze wszystkich b?dziemy w ca?o?ci u?ytkowa?.

Tote? warto wiedzie?, ?e w takiej sytuacji bank o najwi?kszej ofercie nie zawsze musi by? dla nas najkorzystniejszy.

I na odwrót – je?eli nasze potrzeby s? wysokie i chcemy korzysta? z wielu mo?liwo?ci, jakie daje konto osobiste – to mo?e okaza? si?, ?e ?aden bank nie realizuje w 100 proc. naszych oczekiwa?.