Konta w mbanku

Oferta konta w mbanku zaj??a pierwsze miejsce w dwóch kategoriach: kont dla ma??e?stw tak?e kont dla studentów. Specjali?ci uznali tak?e konto osobiste w mbanku za niezwykle dobr? propozycj? dla osób potrzebuj?cych kredytu odnawialnego.

Je?eli nie jest ci potrzebny dost?p do konta w oddziale, a wi?kszo?? operacji mo?esz realizowa? przez Internet, najkorzystniejszym wyj?ciem b?dzie rachunek w mBanku.

Zarówno Petenci, jak i fachowcy zauwa?aj? rozliczne zalety eKONTA:

 • proste i pr?dkie otwarcie konta,
 • brak cen za prowadzenie konta tak?e du?e oprocentowanie,
 • brak kosztów za wydanie karty do rachunku,
 • du?a sie? bankomatów bezprowizyjnych,
 • niskie koszty za przekazy,
 • prost? obs?ug?,
 • dost?pno?? 24 godziny na dob? przez Sie? i telefon,
 • nader korzystny kredyt odnawialny.
 • Kolejn? zalet? konta w mbanku jest opcja skorzystania z us?ugi mBILANS.

  Konsument definiuje niezmienn? kwot? (oko?o tysi?c z?), jaka ma znajdowa? si? na eKONCIE. Reszta pieni?dzy przekazywana jest automatycznie na konto oszcz?dno?ciowe, gdzie oprocentowanie wynosi oko?o 5 proc..

  W czasie, gdy ilo?? pieni?dzy na eKONCIE spada poni?ej sprecyzowanej liczby, zachodzi jego samoczynne uzupe?nienie z konta eMAX. Dzi?ki temu Us?ugobiorca ma zar?czony sta?y stopie? gotówki, a jego oszcz?dno?ci s? oprocentowane.