Czy powinno si? naby? polis? ubezpieczeniow? dom?
Warto zabezpieczy? swoje cztery k?ty lub budynek od w?amania, a równie? od zniszczenia.

Nabywaj?c ubezpieczenia musimy pami?ta? o kilku sprawach – cena za ubezpieczenie by? mo?e o kilkana?cie procent ni?sza, je?li kupimy drzwi antykradzie?owe i skrzyd?a okienne, przez które trudno wej?? do lokalu. Tak?e posiadanie sieci antyw?amaniowej ograniczy wysoko?? sk?adki.

Co do wysoko?ci pakiety sami rozstrzygamy, na ile pragniemy zabezpieczy? w?asny maj?tek w budynku. Jaka jest cena rzeczy, które mog? sta? si? zdobycz? bandyty, a jaka cena przedmiotów, które mog?yby by? przez niego uszkodzone w czasie rabunku. Wypada jednak?e pami?ta?, i? w razie gdyby do w?amania faktycznie dosz?o, trzeba b?dzie pokaza? kontrolerowi z firmy ubezpieczeniowej, i? wskazane rzeczy istotnie by?y w naszym domu. Co do sprz?tu elektronicznego – powinno si? wi?c trzyma? rachunki, lub chocia? instrukcje pos?ugiwania si? w bezpiecznym miejscu. To pomo?e nam pó?niej wykaza?, i? akcesoria o danej cenie mieli?my w domu.