Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem godnym uwagi. Istotnym atutem kredytu konsolidacyjnego jest konwersja drogich kredytów konsumpcyjnych na znacznie ta?szy kredyt chroniony hipotecznie. Wskutek , w miejsce wielu, p?aci si? tylko jedn? nisk? rat?. Kredytem konsolidacyjnym da si? sp?aci? kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy , kredyt konsumpcyjny, lini? debetow? w rachunkach bie??cych.

Drogi formalne po??czone z zaci?gni?ciem d?ugu konsolidacyjnego nie ró?ni? si? od innych zaciaganych kredytów. Potrzebne jest przygotowanie dla kredytodawcy niezb?dnych dokumentów dotycz?cych nabywanych dochodów (ocena zdolno?ci kredytowej), a tak?e innych powi?zanych z nieruchomo?ci?, która stanie si? zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego.

Coraz wi?cej kredytobiorców obci??a si? kilkoma zobowi?zaniami kredytowymi jednocze?nie. Kredyty konsolidacyjne s? proponowane dla osób fizycznych posiadaj?cych kilka kredytów, które chc? zamieni? je w jeden . Taki sposób dopuszcza wi?kszy komfort i poczucie swobody finansowej

  • Rachunki inwestycyjne
  • Konta osobiste